تحاليل طبية هامة

 

LABORATORY REPORT


Reference  

 

Serum Cholesterol    :  205.7mg/dL H                        Less than 200.0

Serum Triglycerides :  196.4mg/dL H                        40.0 – 160.0

HDL (High-density Lipoprotein): 39.4  mg/dL          30.0 – 70.0

LDL (Low-density Lipoprotein) :     127.02mg/dL         Less Than 130.0

VLDL (Very-Low-density Lipoprotein):         39.28mg/dL     Up to 40.0

Serum Electrolytes

Mg (Magnesium) :       1.97  mg/dL        1.9 – 2.5

K (Potassium)      : 4.57        mmol/L      3.5 – 5.5

 Vitamin B12 (Cyanocobalamine) : 625.0      pg/mL     187.0 – 883.0

 

 

 

 

 

 

Blood Glucose;

R.Bl.G. (Random Blood Glucose):         198   mg/dL        H       Up to 160.0

Urine Sample:

Glucose:              +                 Absent

Acetone:       Absent              Absent

Diabetes profile

HbA1C (Glycosylated Hemoglobin) : 8.4       %     

Non diabetic : Less than 6.0

Prediabetic          : 6.0 – 6.4

Good control : 6.5 – 7.0

Fair control         : 7.0 – 7.5

Uncontrolled : More than 7.5

Estimated Average Glucose(eAG)  : 194.38   mg/dL

 Vitamins

Vitamin D3 (25 Hydroxycolecalciferol) :       25.7  ng/mL        L

Deficiency : <=20.0

Insufficient : 21.0 : 29.0

Sufficient :          >= 30.0     

Toxicity     : >=150.0

URINALYSIS REPORT

Urine Examination:

E Physical Examination                                                      Reference Range:

Volume: Random sample

Color:Yellowish                                                                  Yellowish

Odor: Aromatic                                                           Aromatic

Aspect:Turbid                                                            Clear

Deposit:+                                                                    Absent

 Chemical Examination

Reaction : Acidic / pH 6                                                       4.5 – 6.5 pH

Protein :  Absent                                                                   Negligible trace

Sugar:        +                                                                          Absent

Acetone : Absent                                                                   Absent

Nitrite: Absent                                                             Absent

Specific Gravity :  Not enough                                            1015 – 1025

Bilirubin :  Absent                                                                Absent

Urobilinogen : Normal                                                         Normal

 

 

Microscopic Examination

Pus Cells : 2 – 3                                        0 – 5 / HPF

R.B.Cs : 3 – 5                                                      0 – 3 / HPF

Epithelial Cells : Few                               Few / HPF

Casts : Absent                                                     Absent

Crystal : Calcium oxalate +                      Absent

Amorphous  : Absent                               Absent

Ova : Absent                                                       Absent

Spermatozoa : Absent                              Absent

Mucus : Absent                                        Absent

Urine Artifacts : Absent                                    Absent

Fungi : Absent                                          Absent

Bacteria : Absent                                                Absent      

 

 


 

LABORATORY REPORT

LIVER FUNCTIONS

Total Bilirubin  :  0.57          mg/dL                                                       Up to 1.0

Direct Bilirubin  :  0.12mg/dL                                                    Up to 0.25

Indirect Bilirubin : 0.45mg/dL                                                      Up to 0.75

SGOT (Aspartate Aminotransferase) :  24.7   U/L                      Up to 40.0

SGPT (Alanine Aminotransferase) :       40.1  U/L                      Up to 41.0

AST/ALT Ratio : 0.62L                                                                 0.8 – 2.0

ALP (Alkaline Phosphates) : 107.5        U/L                                98.0 – 279.0


 

Chemistry Unit                                                                                        Ref. Range

Plasma Glucose (Random) : 110 mg/dl                     60 – 170

Glycated Haemoglobin (HbA1c) :  9.3 %

4.5   – 5.7  Normal Range

– 5.8  6.4   Prediabetic

< 6.5        Diabetic

67 Good Control

78  Fair Control

– >8 Poor Control

ALT(SGPT) :  32                  U/L            0 – 50

AST (SGOT) : 22                  U/L             0 – 50

Bilirubin (Total) :  0.38        mg/dL        0.3 – 1.2

Bilirubin (Direct) : 0.07       mg/dL        0 – 0.2

Alkaline Phosphatase : 54    mg/dL        30 – 120

 

 

 

 

Cholest./HDL/LDL/Triglycerides.

Serum Cholesterol                   95  mg/dl    Up to 200 Desirable       Over 240 Higher Risk

HDL-Cholesterol            28 mg/dL     Up to 40 High Risk     Over 60 Low Risk

LDL                               27 mg/dL    Up To 100

Non-HDL-C                             67mg/dL          up to 130 optimal

Serum Triglycerides       201mg/dL      Up to 150 Normal

                                                          150 – 199  Borderline

                                                         200 – 499  High

Serum VLDL Cholesterol                  40mg/dl                Up To 30

T.Cholesterol / HDL Cholesterol      3.39                      Less Than 4.44

LDL/HDL Cholesterol                      0.96                      Less Than 3.22

Comments :          Non HDL-C is an estimation of  atherogenic lipoproteins ( VLDL, VLDL remnants, IDL, LDL, Lpa) and according to recent guidelines is a better risk indicator for CVD