تحاليل لحياة صحية أفضل

تحاليل لحياة صحية أفضل

 

Chemistry Unit      


                                 
                      

Ref. Range

Plasma Glucose (Random) : 110 mg/dl                     60 – 170

Glycated Haemoglobin (HbA1c) :  9.3 %

4.5   – 5.7  Normal Range

– 5.8  6.4   Prediabetic

< 6.5        Diabetic

67 Good Control

78  Fair Control

– >8 Poor Control

ALT(SGPT) :  32                  U/L            0 – 50

AST (SGOT) : 22                  U/L             0 – 50

Bilirubin (Total) :  0.38        mg/dL        0.3 – 1.2

Bilirubin (Direct) : 0.07       mg/dL        0 – 0.2

Alkaline Phosphatase : 54    mg/dL        30 – 120

Cholest./HDL/LDL/Triglycerides.

Serum Cholesterol                   95  mg/dl    Up to 200 Desirable       Over 240 Higher Risk

HDL-Cholesterol            28 mg/dL     Up to 40 High Risk     Over 60 Low Risk

LDL                               27 mg/dL    Up To 100

Non-HDL-C                             67mg/dL          up to 130 optimal

Serum Triglycerides       201mg/dL      Up to 150 Normal

                                                          150 – 199  Borderline

                                                         200 – 499  High

Serum VLDL Cholesterol                  40mg/dl                Up To 30

T.Cholesterol / HDL Cholesterol      3.39                      Less Than 4.44

LDL/HDL Cholesterol                      0.96                      Less Than 3.22

Comments :          Non HDL-C is an estimation of  atherogenic lipoproteins ( VLDL, VLDL remnants, IDL, LDL, Lpa) and according to recent guidelines is a better risk indicator for CVD

 

                            

m2pack.biz